STORNIRANJE RAČUNA

Kad je račun pogrešno ispostavljen obveznik fiskalizacije dužan je stornirati račune što su ispostavljeni za   promet u gotovini  putem elektroničkih naplatnih uređaja.
Obveznik fiskalizacije elektronički potpisuje elemente računa, te ih putem internetske veze dostavlja Poreznoj upravi. Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani dijelovi računa, te je li račun potpisan ispravnim aplikativnim certifikatom.

Ako su ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava putem internetske veze dostavlja obvezniku poruku o storniranju računa. Nakon toga obveznik fiskalizacije može račun stornirati.

Ako nisu ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava šalje poruku o odbitku storniranja računa, te se čitav postupak se mora ponoviti.

Ako se po storniranju računa obavlja povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu moguće je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa i po računima s iskazanim negativnim predznakom.

U slučaju kad je kreditna kartica odbijena i kad je ispisan pogrešan broj računa potrebno je fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima), te ispravni račun. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa.

U slučaju naplate dijela usluge prije dolaska stranke potrebno je izdati i fiskalizirati račun za predujam. Nakon što se usluga obavi stranci treba ispostaviti konačni račun u kojemu se zaračunava cjelokupna usluga, a račun za predujam mora se stornirati na gore opisani račun.