Obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini ( osim malih obveznika fiskalizacije koji također, ako to žele, mogu biti obveznici fiskalizacije izdavanja računa putem prilagođenog naplatnog uređaja)

OBVEZE OBVEZNIKA FISKALIZACIJE KOJI OBAVLJAJU   PROMET U GOTOVINI  (osim   malih obveznika fiskalizacije  , koji također, ako to žele, mogu biti obveznici fiskalizacije izdavanja računa putem prilagođenog naplatnog uređaja)

1. Prije početka provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis   poslovnih prostora  s njihovim   opisom.

Primjeri internih akata

Numerički broj računa mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, s time da svake kalendarske godine obvezno kreće od broja 1. Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično. Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja poslovanja (npr. broj skladišta i sl.).

2. Ako to već ranije nije učinjeno, od Financijske agencije nabaviti aplikativni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom elektroničke razmjene podataka s Poreznom upravom

3. Prije početka provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa prilagoditi postojeće ili nabaviti elektroničke naplatne uređaje s programom koji omogućuje elektroničko potpisivanje elemenata računa i elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.
Iznimno, obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnost na području na kojemu nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom provodi pojednostavljeni postupak fiskalizacije, kao i mali obveznici fiskalizacije. Taj obveznik   potvrdom HAKOM-a   dokazuje nemogućnost uspostave internetske veze

4. Prije početka provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa Poreznoj upravi elektroničkim putem dostaviti   podatke o poslovnom prostoru  u kojemu obavljaju djelatnost, a ti su podaci prethodno propisani internim aktom. Ako obveznik fiskalizacije ima više poslovnih prostora obvezan je dostaviti podatke za svaki poslovni prostor. Poslovni prostori se označavaju istim oznakama što se navode u dijelu broja računa.

Ako se promjeni neki od podataka, a osobito ako se u poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati, ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka Poreznoj upravi putem elektroničke veze dostaviti podatke o promjenama
U slučajevima terenske prodaje proizvoda i usluga, a za što se izdaju računi i naplata se obavlja u gotovini, potrebno je osigurati prijenosni naplatni uređaj s programom koji omogućuje elektroničko potpisivanje elemenata računa i elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom, te ispis računa. Takvi porezni obveznici fiskalizacije moraju u internom aktu o poslovnim prostorima svaki poslovni prostor pojedinačno označiti. To znači da se djelatnik koji prilikom prodaje roba ili usluga na terenu koristi prijenosni naplatni uređaj može smatrati svojevrsnim pokretnim poslovnim prostorom. Osim toga potrebno je u broju računa posebno označiti oznaku poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja.
Prodaja putem pokretnih trgovina isključena je od obveze fiskalizacije, jer se računi ne moraju ispostavljati pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Prodajom na otvorenim prostorima razumijeva se i prodaja putem pokretnih kamiona, pa ne postoji obveza izdavanja računa, pa samim tim niti obveza fiskalizacije za tu djelatnost. Međutim, predviđa se da će odredbama novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji će se donijeti u 2013. godini propisati obveza fiskalizacije i za pokretne trgovine.

5. Za obavljeni   promet u gotovini   ispostavljati   račune s propisanim sadržajem  putem naplatnih uređaja koji omogućuju elektroničko potpisivanje elemenata računa i internet vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.
Prilikom izdavanja svakog računa obveznik elektronički potpisuje elemente računa, te ih putem internetske veze dostavlja Poreznoj upravi.
Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani dijelovi računa, te je li račun potpisan ispravnim aplikativnim certifikatom. Ako su ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava određuje   jedinstveni identifikator računa (JIR)  te ga putem internetske veze dostavlja obvezniku fiskalizacije. Nakon toga obveznik fiskalizacije može ispisati račun.
U slučajevima kad nisu ispunjeni svi propisani uvjeti i Porezna uprava ne može odrediti JIR, Porezna uprava elektroničkim putem upućuje obvezniku fiskalizacije poruku o odbijanju određivanja JIR-a.

6. U zatvorenom poslovnom prostoru na svakom elektroničkom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Naljepnica

7. Za slučaj kvara naplatnog uređaja imati u pripremi uvezenu knjigu računa što je ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
VAŽNA NAPOMENA: ako obveznik fiskalizacije za većinu djelatnosti što ih obavlja račune ne naplaćuje   u gotovini  ali za jednu djelatnost račune naplaćuje u gotovini, obvezan je za tu djelatnost provoditi fiskalizaciju izdavanja računa putem prilagođenih naplatnih uređaja.